Resevillkor

Dessa allmänna resevillkor samt ASR:s särskilda resevillkor är del av avtalet. De allmänna resevillkoren är överenskomna mellan Researrangörsföreningen i Sverige och Konsumentverket den 1 september 2014. Särskilda resevillkor anges nedan med kursiv text och i arrangörens separata kompletterande särskilda resevillkor. Om resevillkoren är motstridiga gäller de allmänna resevillkoren såvida inte de särskilda resevillkoren är mer förmånliga för resenären.

 
1. Avtalet
 
1.1 Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som ska fullgöras av någon annan än arrangören. Om återförsäljaren är part i avtalet, ansvarar han mot resenären på samma sätt som arrangören.
1.1.1 Huvudresenär är den person i vars namn avtalet har träffats. Huvudresenären anges först i färdhandlingarna eller på annat tydligt sätt. Huvudresenären är betalningsansvarig enligt avtalet. Alla ändringar och eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Undantag kan göras om huvudresenären blir allvarligt sjuk och inte kan genomföra ändringen eller avbokningen. Huvudresenären ansvarar för att förse arrangören med korrekta bokningsuppgifter för övriga resenärer som omfattas av avtalet.
1.1.2 Om resenären är under 18 år och reser utan målsman måste detta uppges vid bokningstillfället. Intyg som visar godkännande från samtliga målsmän ska insändas till arrangören innan betalning av resan görs.
1.2 Arrangören ska hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för resenären som sammanhänger med avtalet.
1.3 Anslutningsresa eller specialarrangemang ingår i avtalet endast om den/det sålts eller marknadsförts tillsammans med huvudarrangemanget för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra.
1.4 Avtalet är bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalat överenskommen anmälningsavgift enligt arrangörens anvisningar.
1.5 Arrangören ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål.
1.6 Önskemål garanteras inte.
1.7 Resenären är skyldig att kontrollera färdhandlingarna så snart de erhållits. Eventuella felaktigheter måste påtalas snarast. En avgift kan tas ut vid rättning av uppgifter.
 
2. Betalning av priset för resan
 
2.1 Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.
2.2 Arrangören får inte kräva slutbetalning av resans pris tidigare än 40 dagar före avresan, om inte annat överenskommits.
 
2.2.1 Vid beställning av resa inom 10 dagar före avresa ska det totala priset för resan betalas omedelbart. Erläggs inte slutbetalning omedelbart efter inbokningstillfället äger ASR rätt att häva avtalet, dvs. avboka resan. Önskar resenär avbeställningsskydd ska detta anmälas vid beställningen av resan. Avgiften för avbeställningsskyddet erlägges samtidigt med anmälningsavgiften och återbetalas inte vid avbokning eller annullering. Kostnaden för avbeställningsskydd är 295 kr / pers.
 
2.2.4 ASR äger rätt att debitera en ändringsavgift om 200 kronor för administrativa merkostnader i samband med var typ av ändring i av resenär gjord bokning samt återbetalning som inte beror på fel från ASR:s sida.

2.3 Arrangören får i samband med bokningsbekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften ska vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt.
 
2.3.1 Anmälningsavgiften ska erläggas senast sjunde dagen efter bokandet av resa. Vid bokning av resa med reguljärflygbiljetter utgörs anmälningsavgiften av den totala kostnaden för flygbiljetten och denna ska då betalas direkt vid bokningstillfället. Den aktuella anmälningsavgiften för resan framgår alltid vid bokningstillfället. Genom att betala resans anmälningsavgift anses hela avtalet och resans samtliga beståndsdelar vara bekräftat och normala avbeställningsvillkor enligt avsnitt 3 gäller. Efter att resans anmälningsavgift betalats gäller ej s.k. ”Öppet köp”. ASR äger rätt att avboka resenär som ej erlagt anmälningsavgift inom avtalad tid.  
2.4 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och behålla anmälningsavgiften som skadestånd om inte detta är oskäligt.
 

3. Resenärens rätt till avbeställning
 
3.1 Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande:
3.1.1 Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan ska resenären betala anmälningsavgiften som avbokningskostnad.
3.1.2 Vid avbeställning därefter, men tidigare än 14 dagar före avresan, ska resenären erlägga 25 % av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften.
3.1.3 Sker avbeställning därefter, men tidigare än 8 dagar före avresan, ska resenären erlägga 50 % av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften.
3.1.4 Sker avbeställningen inom 8 dagar före avresan, ska resenären betala hela resans pris.
3.1.4.1 Sker ingen avbeställning och infinner sig ej resenären på för avresan angiven tid och plats eller kan han icke deltaga eller fullfölja resan pga. att han saknar inför resan nödvändiga dokument, giltigt pass, nödvändiga aviseringar etc., äger ASR rätt att tillgodoräkna sig det totala priset för resan.
3.1.4.2 Av resenären gjord avbeställning ska ha anses ägt rum vid den tidpunkt då meddelandet om avbeställningen kommit ASR tillhanda. Avbeställning ska göras omedelbart då hinder för resa uppkommer genom att kontakta ASR via mail info@asr.nu eller 0303-773829
3.1.4.3 För resor med reguljärflyg gäller särskilda regler vid avbeställning. Flygbiljetten, skatter och avgifter återbetalas inte efter 1 November. Avbeställningsskydd täcker vid resa med reguljärflyg endast kostnader för övriga researrangemang såsom Hotel,halvp , transfer, liftkort om det ingår i resanspris.
 
3.2 Resenär som har träffat avtal om avbeställningsskydd har rätt att avbeställa resan, enligt vad som nämns i punkt 3.2-3.4.2.Vid fastställande av resans pris ska i resans pris inte inräknas vad resenären erlagt för avbeställningsskydd. Vid avbeställning enligt punkt 3.2 har resenären inte rätt att få tillbaka vad denne betalt för avbeställningsskydd.
 
3.2.1 Om resenären har avbeställningsskydd får resan i fall som anges i punkt 3.2.2-3.2.4 avbeställas utan annan kostnad än en expeditionsavgift. Expeditionsavgiften får högst uppgå till 5% av resans pris, dock högst 200 kronor

 

4. Resenärens ändringar av resan
 
4.1 Resenären har rätt att ändra avtalet om arrangören medger detta. Andringar i avtalet kan medföra tillkommande kostnader för resenären från arrangören eller annan.
 

5. Resenärens rätt att överlåta avtalet
 
5.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om överlåtelsen.
5.2 Overlåtaren och förvärvaren är solidariskt ansvariga gentemot arrangören eller återförsäljaren för allt vad som återstår att betala för resan och för extra kostnader, högst 500 kronor. Beloppsbegränsningen gäller inte om arrangören kan visa att den faktiska kostnaden för överlåtelsen uppgår till ett högre belopp som i sådant fall får uttas.
 
5.3 Avgiften vid överlåtelse är normalt 500 kronor/person. Reguljärflygbiljetter är normalt inte tillåtet att överlåta, när det tillåts av reguljärflygbolagen förbehåller vi oss rätten att debitera den faktiska kostnaden för överlåtelsen enligt respektive reguljärflygbolags villkor.
 

6. Arrangörens ändringar före avresan
 
6.1 Arrangörens rätt att ändra avtalsvillkoren
6.1.1 Arrangören får ändra avtalsvillkoren till resenärens nackdel endast om det framgår tydligt av avtalet att det får ske.
6.1.2 Om arrangören avser att bryta avtalet, eller ändra avtalsvillkoren, ska arrangören underrätta resenären snarast och därvid lämna besked om dennes rätt att frånträda avtalet enligt punkt 6.4.
 
6.2. Ändring av priset
6.2.1 Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på:
(a) ändringar i transportkostnader
(b) ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i
resan, eller
(c) ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens kostnader för resan.
6.2.2 Priset får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av för genomförandet av avtalet, förutsatt att denna kostnadsökning är av sådant slag som anges i (a) — (c) ovan i denna punkt. Om till exempel en avgift enligt punkt (a) ovan ökar med 100 kronor för varje resenär, får priset för resan höjas med samma belopp. Researrangören är skyldig att på resenärens begäran redovisa hur prishöjningen beräknats. Rätt till prishöjning enligt (a) – (c) i denna punkt föreligger endast om kostnadsökningen sammanlagt överstiger 100 kronor.
6.2.3 Resans pris ska sänkas om arrangörens kostnader, av skäl som angivit ovan, minskar med sammanlagt minst 100 kronor.
6.2.4 Arrangören ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna. Priset får inte höjas och behöver inte heller sänkas under de sista 20 dagarna före den avta lade avresedagen.
 

Prisgarantin gäller för alla ASR:s resor. När anmälningsavgiften är betald är det pris som angivits på bokningsbekräftelsen garanterat. Se Kompletterande särskilda villkor punkt 3.
 

6.3. Tidtabellsändringar
 
6.3.1 Tiderna för avresa och hemresa i bokningsbekräftelsen är endast preliminära. Arrangören ska snarast och senast 20 dagar före avresan precisera de avgångstider som ska gälla för resan.
 
6.3.2 Om resenären önskar utnyttja sin rätt att frånträda avtalet, i sådant fall där förändringen är att anse som av väsentlig betydelse, ska meddelande om detta lämnas till ASR inom skälig tid från det att resenären fått information om avgångstiderna.
 
6.3.3 Tidtabellen för resorna i reseprogrammet är inte fastställd vid bokningen av resan. I bokningsbekräftelsen angivna tider för utresa och hemresa är endast preliminära och kan komma att ändras vid ett eller flera tillfällen före resan. ASR skall dock senast 14 dagar före utresan precisera de avgångstider som ska gälla för resan.

 
6.4 Resenärens rätt att frånträda avtalet
6.4.1 Resenären får frånträda avtalet om arrangören inte kommer att fullgöra vad han åtagit sig och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för resenären.
6.4.2 Resenären ska inom skälig tid meddela arrangören eller återförsäljaren om han vill frånträda avtalet enligt föregående punkt. Gör resenären inte det, förlorar han sin rätt att frånträda avtalet.
6.5 Resenärens rätt till ersättningsresa
6.5.1 Frånträder resenären avtalet enligt punkt 6.4 har han rätt till annan paketresa som är av likvärdig eller högre kvalitet, om arrangören kan erbjuda detta. Om resenären godtar en sämre ersättningsresa har han rätt till ersättning för prisskillnaden.
6.5.2 Avstår resenären från sin rätt till ersättningsresa, eller kan en sådan resa inte erbjudas, ska resenären snarast men senast inom 14 dagar från avståendet få tillbaka vad han betalat enligt avtalet.
6.5.3 Bestämmelserna i punkterna 6.5.1 och 6.5.2 gäller också om arrangören ställer in resan utan att resenären är skuld till det.
6.6 Resenärens rätt till skadestånd, arrangörens inställande av resa
6.6.1 Ifall som avses i punkt 6.5 har resenären rätt till skadestånd från arrangören, om det är skäligt.
6.6.2 Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte, om arrangören visar:
(a) att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären inom en i avtalet angiven tid skriftligen underrättas om att resan ställts in, eller
(b) att resan inte kunnat genomföras på grund av hinder utanför
arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.
6.6.3 Beror det på någon som arrangören har anlitat att resan har ställts in, är arrangören fri från skadeståndskrav enligt punkterna 6.6.1 och 6.6.2 endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om orsaken är hänförlig till någon annan i ett tidigare led.
6.7 Arrangörens och resenärens rätt att frånträda avtalet vid ingripande händelser m.m.
6.7.1 Såväl arrangören som resenären har rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna på eller i närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar katastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan ska genomföras.
6.7.2 För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits ska sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas.
 

7. Arrangörens ändringar efter avresan
 
7.1 Uteblivna prestationer
7.1.1 Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, ska arrangören ordna lämpliga ersättningsarrangemang utan extra kostnad för resenären.
7.1.2 Kan ersättningsarrangemang inte ordnas eller avvisar resenären på godtagbara grunder sådana arrangemang, ska arrangören, om det är skäligt och utan extra kostnad för resenären, tillhandahålla likvärdig transport tillbaka till platsen för avresan eller till någon annan ort som resenären godkänner.
7.1.3 Innebär en förändring i avtalet enligt första eller andra stycket en försämring för resenären, är han, om det är skäligt, berättigad till prisavdrag och skadestånd.
7.2 Andra fel och brister
7.2.1 Vid andra fel i de avtalade tjänsterna än sådana som anges i punkt 7.1 har resenären rätt till prisavdrag och skadestånd, om inte felet beror på honom.
7.2.2 Resenären har inte rätt till skadestånd, om arrangören visar att felet beror på ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.
7.2.3 Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt dessa resevillkor endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led.
7.2.4 Vid fel som har sin grund i omständigheter som beskrivs i punkterna 7.2.2 och 7.2.3 ska arrangören genast ge resenären den hjälp som behövs.
7.3 Skadeståndets omfattning
7.3.1 Skadestånd enligt dessa villkor omfattar ersättning för ren förmögenhetsskada, ersättning för personskada och sakskada. Det åligger resenären att i möjligaste mån begränsa skadan.
 

8. Reklamation och avhjälpande
 
8.1 Resenären får inte åberopa fel i de avtalade tjänsterna om han inte inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta bör om möjligt ske på resmålet.
8.2 Utan hinder av punkt 8.1 får resenären åberopa fel om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.
8.3 Om resenären under resan framför klagomål som inte är obefogade, ska arrangören eller dennes lokala representant genast vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning.
 

9. Resenärens ansvar under resan
 
9.1 Arrangörens anvisningar
9.1.1 Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och på resmålet och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet.
9.2 Resenärens ansvar för skada
9.2.1 Resenären är ansvarig för eventuellt skadestånd i anledning av skada som resenären genom vårdslöshet vållar arrangören.
9.3 Resenären ansvarar för formaliteter
9.3.1 Resenären är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som till exempel innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, försäkring.
9.3.2 Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, till exempel hemtransport i följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren.
9.3.3 Resenären ansvarar för att ta del av information som tillhandahållits av arrangören.
9.4 Avvikande från arrangemanget
9.4.1 Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller dennes representant.
 

10. Tvistlösning
 
10.1 Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.

 
 

Nedanstående kompletterande särskilda resevillkor för ASR avser researrangemang för privatperson och grupper med buss eller flyg.

 
1.Bokning av resa och betalning
 
Anmälningsavgiften enl. punkt 2.3 i de Allmänna resevillkoren är f.n för skidresa med buss 1000 kr/person samt skidresa med reguljär flyg 3250 kr/ person . Anmälningsavgiften ska erläggas senast sjunde dagen efter bokandet av resa. Vid bokning av resa med reguljärflygbiljetter utgörs anmälningsavgiften av den totala kostnaden för flygbiljetten och denna ska då betalas direkt vid bokningstillfället. Den aktuella anmälningsavgiften för resan framgår alltid vid bokningstillfället och på erhållen bokningsbekräftelse. Genom att betala resans anmälningsavgift anses hela avtalet och resans samtliga beståndsdelar vara bekräftat och normala avbeställningsvillkor enligt avsnitt 3 i Allmänna resevillkor gäller. Efter att resans anmälningsavgift betalats gäller ej s.k. ”Öppet köp”.
 
Slutbetalningen skall vara oss tillhanda senast fyrtio (40) dagar innan avresa. Anmälningsavgiften avräknas vid slutbetalning av resan.
 
Transfer ingår ej i flygresans pris ej heller frakt skidutrustning Skidfrakt måste förbokas.
 
I och med anmälningsavgiftens erläggande godtar resenären samtliga de
resevillkor som tillämpas för resan.
Erläggs ej betalning för resa enligt fakturan äger ASR rätt att betrakta
anmälningen som annullerad och avboka resan.
Vid beställning av resa inom 10 dagar före avresa ska det totala priset för resan betalas omedelbart. Erläggs inte slutbetalning omedelbart efter inbokningstillfället äger ASR rätt att häva avtalet, dvs. avboka resan.
 
Önskar resenär avbeställningsskydd , 295 kr , ska detta anmälas vid beställningen av resan. Avgiften för avbeställningsskyddet erlägges samtidigt med anmälningsavgiften och återbetalas inte vid avbokning eller annullering. Avbeställningsskydd kan inte beställas i efterhand.
 
ASR ingår avtal med huvudresenären, den som bokar resan för sig själv och
ev medresenärer. Ändringar samt ev avbokning måste således göras via
huvudresenären. Återbetalning vid avbokning sker till huvudresenären.
Du betalar din resa enklast via vårt bankgiro 5120-2562 samt ange ditt
bokningsnummer .

 
2.Bokningsbekräftelse/deltagarbevis
 
Bokningsbekräftelsen är Resenärens biljett för resan. Resenären skall därför
kontrollera alla uppgifter som står på bokningsbekräftelsen restid, inkvartering,
priser osv. Granskningen skall göras omgående och felaktigheter omedelbart
påtalas. Muntliga beställningar till inbokningspersonalen skall för att kunna
åberopas av resenären vara skriftligt bekräftade. Att ASR tar emot önskemål,
t e x önskemål om rum intill varandra eller annat innebär ej att ASR garanterar att
önskemålet blir uppfyllt.
 
3.Prisgaranti
 
Prisgarantin gäller för alla resor. När anmälningsavgiften är betald är det pris
som angivits på bokningsbekräftelsen garanterat. (Det enda garantin inte
omfattar är nya eller höjda skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som
ingår i resan och som är utan vår påverkan.) Skulle valutakursen eller bränslekostnaden ändras innan avresa kommer priset inte ändras, vare sig uppåt eller nedåt.
 

4. Resans pris
 
Priserna styrs av efterfrågan och kan därmed justeras. Priserna på
hemsidan avser grundpris för vald vecka/resa. Vid ett antal bokningar färre än
20 pers från ort i Sverige kan bussen ändra färdväg för att komplettera med
mer resenärer. Det kan uppstå att resenärer till Italien och Österrike delar
buss ned till Österrike där Österrike resenärer får byta buss den sista biten till
resmålet. Detta för att inte behöva ställa in resa med för få bokningar. Vid flygresor tillkommer transferkostnad flygplats-hotell och vice versa samt skidfrakt.
 

5. Avbeställning
 
Avbeställning skall ske personligt omgående till ASR. Därefter skall skriftlig
Avbeställning/mail utan dröjsmål insändas till ASR. ASR telefonnummer och adress
framgår av bokningsbekräftelse. Vid avbokning så nära inpå avresan att ASR inte
kan nås ska avreseflygplatsen kontaktas. Avgiften för avbeställningsskydd
återbetalas inte. Skulle någon person på bokningen avboka sin resa kommer
tombädds- alt. enkelrumstillägg att faktureras övriga på bokningen eller i
resesällskapet. Avbokningskostnad för resa med avbokningsskydd är 295 kr + en adm.avgift på 200 kr.
 
5.1 Avbeställning utan avbeställningsskydd
Resenären har rätt att avbeställa resa enl.nedanstående punkter i Allmänna resevillkor och särskilda resevillkor ASR 3.1-3.1.4.2
3.1 Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande:
3.1.1 Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan ska resenären betala anmälningsavgiften som avbokningskostnad.
3.1.2 Vid avbeställning därefter, men tidigare än 14 dagar före avresan, ska resenären erlägga 25 % av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften.
3.1.3 Sker avbeställning därefter, men tidigare än 8 dagar före avresan, ska resenären erlägga 50 % av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften.
3.1.4 Sker avbeställningen inom 8 dagar före avresan, ska resenären betala hela resans pris.
 
3.1.4.1 Sker ingen avbeställning och infinner sig ej resenären på för avresan angiven tid och plats eller kan han icke deltaga eller fullfölja resan pga. att han saknar inför resan nödvändiga dokument, giltigt pass, nödvändiga aviseringar etc., äger ASR rätt att tillgodoräkna sig det totala priset för resan.
3.1.4.2 Av resenären gjord avbeställning ska ha anses ägt rum vid den tidpunkt då meddelandet om avbeställningen kommit ASR tillhanda. Avbeställning ska göras omedelbart då hinder för resa uppkommer genom att kontakta ASR via mail info@asr.nu eller 0303-773829

 

5.2 Avbeställning för resor med reguljärflyg , här gäller särskilda regler vid avbeställning. Flygbiljetten, skatter och avgifter , bagageavg.m.m återbetalas inte alls vid avbeställning senare än 1 November.
Avbeställningsskydd täcker vid resa med reguljärflyg , efter 1 November, endast kostnader för övriga researrangemang såsom boende ,halvp, transfer, liftkort om det är inkluderat.
Avbeställningskostnad med avbeställningsskydd är för flygresa med reguljärflyg efter
1 November lika med anmälningsavgiften + 495 kr ( avbeställningsskydd + adm.avg.)
 

6. Avbeställning vid sjukdom
 
I resans pris ingår ej avbeställningsskydd. Resenären kan vid beställning av resan
utöver anmälningsavgift erlägga en särskild avgift, 295 kr, för erhållande av
avbeställningsskydd. Avbeställningsskyddet måste tecknas samtidigt med resan
och kan inte tilläggsbeställas i efterhand. Om resenären träffat avtal om
avbeställningsskydd har resenären i fall som anges i punkt 3 i Allmänna
resevillkor rätt att avbeställa resan utan annan kostnad än en expeditionsavgift
på 200 kr, punkt 4.1 i Allmänna resevillkor. (Gäller ej Reguljärflyg se pkt.5.2 ovan.) Vad resenären erlagt för avbeställningsskyddet återbetalas inte. Avbeställning skall ske före resans avgång och så snart avbeställningsgrunden inträffat. Läkarintyget skall vara ASR
tillhanda senast fem (5) dagar efter avbeställningen. Av skriftligt läkarintyg skall
framgå att läkaren avråder från resan. Läkarintygets giltighet förutsätter
personligt besök. Intyg från Försäkringskassan är ej tillräckligt. Läkarintyget
skall vidare innehålla följande upplysningar:
1) Diagnos
2) Datum för första undersökning/behandling
3) Datum för den undersökning/behandling som ligger till grund för läkarens
avrådande till resa.
Av läkarintyget skall vidare läkarens tjänstgöringsadress och telefonnummer
framgå samt läkarens namnförtydligande genom stämpel.
 
7. Om avbeställning ej sker
Avbeställs ej resan, samt resenären ej infinner sig på för avresan angiven tid och
plats, eller kan ej deltaga i eller fullfölja resan på grund av att han saknar för
resan nödvändiga dokument såsom giltigt pass, nödvändiga viseringar etc. äger
ASR rätt att tillgodoräkna sig det totala priset för resan.
 

8. Inkvartering
 
Flerbäddsrum: i flerbäddsrum förekommer bäddar av olika standard, 3:e och 4:e bädd håller ibland inte samma standard som ordinarie bädd. Ofta innebär 3:e och
4:e bädd en fällbar säng, sängplatser i bäddsoffa eller liknande. Studio/lägenhet:
boende i ett studio-/lägenhetsalternativ innebär oftast att komplett hotellservice
saknas. Sålunda ingår normalt sett inte t.ex. måltider, städning och byte av
handdukar under veckan men detta kan i vissa fall köpas som ett
tilläggsalternativ. Dock ingår alltid slutstädning i ASR.s lägenheter.
Bokning av flera rum: Vi kan inte garantera att rummen/lägenheterna ligger intill
varandra.
 
Pris för boende: Priset är beräknat per person för bokat boendealternativ. Skulle
någon/några av personerna på bokningen avboka sin resa kommer ett
tombädds- alt. enkelrumstillägg att faktureras den/de kvarvarande på bokningen.
Utcheckning: Normal utcheckningstid för våra hotell- och lägenhetsalternativ är
mellan 10.00 och 11.00. Avvikelser kan förekomma. Aktuella tider anges i
respektive boende på orten eller via reseledaren.
 
Turistskatt: på de flesta skidorter finns numera en turistskatt som varje gäst
måste betala för sin vistelse. Vänligen observera att denna alltid är inräknad i
ASR:s priser och skall inte betalas av den enskilde gästen på plats.
 

9. Resans genomförande
 
ASR fritar sig från ansvar för skada som drabbar resenären vid försening av
anslutningsresa som inte ingår i avtalet.
 
9.1 Resenärens ansvar
9.2 Missförstånd kan ske vid inbokningssamtal. Resenären ska kontrollera de uppgifter som står på bokningsbekräftelsen. Granskning måste göras omgående och felaktigheter påtalas omedelbart.
9.3 Muntliga löften måste vara skriftligen bekräftade och noterade på bokningsbekräftelsen för att vara gällande.
9.4 Resenären ansvarar för att hon kan nås för viktiga meddelanden. Det är viktigt för att arrangören skall kunna nå gästen vid oförutsägbara ändringar. Om resenären inte kan kontaktas 7 dagar före och fram till avresa skall resenären kontakta oss för att ta del av eventuella ändringar.
9.5 Resenären är ansvarig för nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som t ex giltigt pass, visum, vaccinationer, försäkring.
9.6 Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, t.ex. hemtransport i följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren.
9.7 Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och för transporter, hotell etc. och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet.
9.7.1 På alla våra bussar råder rökförbud samt förbud mot medhavd alkohol. Under busstransporten är busschauffören högst ansvarig. Busschauffören har rätt att avvisa passagerare som bryter mot reglerna.
9.7.2 Resenären är ansvarig för skada som denne vållar arrangören genom försummelse, t.ex. genom att inte följa lämnade anvisningar eller föreskrifter. Det åligger resenären att ersätta skada som är lagligen grundad gentemot någon som arrangören anlitar för att medverka vid resans genomförande.
9.8 Avvikande från arrangemang
Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller till dennes representant. Resenären skall senast 24 timmar före av arrangören uppgiven återresetid kontakta denne för kontroll av uppgifter om hemresan.
 

10. Restresa.
 
ASR kan kort innan avresa erbjuda prissänkta restplatser på kvarvarande resor/bäddar. Garanti lämnas ej för att resesällskap får bo tillsammans. Det kan inträffa att man får byta rum eller hotel under vistelsen. Oftast är det dock specificerade boenden. Mer information vid förfrågan.
 

11. Gruppvillkor
 
Grupprabatt kan erhållas vid bokning av minst 20 fullbetalande och avresta
personer till ordinarie pris. För att grupprabatt skall gälla skall alla i gruppen ha
samma kontaktperson och adressat. Ni skall resa till samma ort, under samma
period, men behöver inte bo på samma hotell.
 

12. Inställande av resa/arrangemang
 
Om ASR har skälig anledning att anta att deltagarantalet senast 14 dagar före
avresa understiger vad som nedan anges för enskild avresa, har ASR rätt att
ställa in resan. Vid beslut om inställande ska resenären underrättas snarast
möjligt efter beslutet. Underrättelsen ska vara resenären tillhanda senast 14
dagar före avresa (vid resor med en varaktighet av högst 5 dagar gäller att
resenären skall underrättas senast 10 dagar före avresan).
Minimiantal deltagare på flyg- eller bussresan för rätt till inställande enligt de
allmänna resevillkoren pkt 6.6.2 är minst 25 pers för reguljärflyg flyg- eller 35 pers för bussresa .
Vid lägre bokningstal än ovan angivits för flygresan, kan om resan ändå
genomförs, mellanlandning på annan avrese- och ankomstflygplats inplaneras i
syfte att nå ett större deltagarantal på resan.
De i programmet presenterade utflykterna och arrangemangen på orten kan vid
lågt deltagarantal eller otjänligt väder komma att inställas eller slås samman.
Ev klagomål beträffande prestationen ska ske, med eller utan ASR bistånd, direkt till den som tillhandahållit prestationen.
 

13. Resenärens kontaktuppgifter
 
Resenär ansvarar för att han/hon nås av viktiga meddelande, exempelvis
tidtabellsändringar, under den adress, e-postadress och det telefonnummer han/
hon angivit vid inbokningen.
 

14. Avvikande från resan
 
Om resenären avviker från resan är denne skyldig att informera reseledaren
därom samt att senast 24 timmar före hemresan kontakta reseledaren för
erhållande av definitiv hemreseinstruktion och information om eventuella
ändringar. Avviker resenären för längre tid än en vecka är resenären dessutom
skyldig att lämna uppgifter till reseledaren om var man kan nå honom/henne
under denna tid. Resenär som underlåter att göra detta och därför missar flyg
har förverkat sin rätt till hemresa i ASR:s försorg.
 

15. Reklamation
 
Reklamation skall ske inom skälig tid efter det resenär märkt felet till ansvarig
reseledare eller platschef på plats. Kan ej uppgörelse träffas på plats skall ett
skrivet brev ställas till ASR.
Reklamation från resenär kommer att behandlas skyndsamt senast inom en månad från mottagandet.
Eventuell reklamation bör vara ASR tillhanda senast inom två månader från resans
avslutande.
 

16. Ändringsavgift
 
Medför av resenären begärd ändring administrativa merkostnader för ASR, äger
ASR rätt att uttaga en avgift om 200:-/per ändring.
 

17. Tryckfel
 
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel på vår hemsida och förbehåller oss
rätten att innan avtal träffas med resenären vidtaga ändringar i uppgifterna
häri. Vi förbehåller oss också rätt att företa ändringar av de avtalsvillkor som
gäller för resan. Vid sådana ändringar gäller bestämmelse i de allmänna
resevillkoren. Se vår hemsida www.asr.nu

 

  • Hildedalsgatan 28A
  • 417 05 Göteborg
  • Sverige

  • Org.nr: 559051-5044
  • Bankgiro: 5120-2562

  • Tel: +46 303773829
  • Mobil: +46 703531909
  • E-post: info@asr.nu